Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglická gramatika AJG
Anglická literatúra ENL
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia APE
Aplikovaná informatika API
Biológia BIO
Cvičenia z anglickej gramatiky CAG
Dejepis DEJ
Dejepis - vyučovací jazyk anglický HIS
Ekonómia EKN
Ekonómia - vyučovací jazyk anglický ECO
Ekonomika EKO
Environmentálna výchova - vyučovací blok ENV
Etická výchova ETV
Európsky deň jazykov - projektové vyučovanie EDJ
Finančná gramotnosť - vyučovací blok FIG
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Geografia anglicky hovoriacich krajín GEA
Chémia CHE
Imatrikulácia IMA
Informatika INF
Kompetencie v anglickom jazyku KMA
Komunikácia v anglickom jazyku KOM
Kurz na ochranu života a zdravia KOŽAZ
Literárny seminár LIS
Ľudské práva a mladý Európan LPE
Matematika MAT
Nemecký jazyk NEJ
Noc v škole NVS
Občianska náuka OBN
Občianska náuka OBN
Obchodná angličtina OAL
Právo PRW
Programovanie PRG
Reálie anglicky hovoriacich krajín RAK
Ruský jazyk RUJ
Seminár z anglického jazyka - písanie SAP
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z ekonómie SEK
Seminár z ekonómie - vyučovací jazyk anglický ECS
Seminár z geografie SEG
Seminár z informatiky SEN
Seminár z matematiky SEM
Seminár z občianskej náuky SEY
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry ESI
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Telesná a športová výchova TSV
Účelové cvičenie UCV
Umenie a kultúra UKL
Umenie a kultúra - vyučovací blok UKL-VB
Základy podnikateľského myslenia MYP

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium Katkin park 2, Košice
    Katkin park II, Košice
  • +421 x 0000 0000

Fotogaléria